Všeobecné obchodní podmínky webu BizonProfessional

1. Úvodní ustanovení a informace o provozovateli

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím objednávkového formuláře v on-line obchodu, umístěného na webovém rozhraní www.bizonprofessional.cz (dále jen „webové rozhraní“), mezi naší společností BizonProfessional s.r.o., se sídlem Pilařova 1106, 252 63 Roztoky

IČ: 07050976, DIČ: CZ07050976

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293758

Adresa pro doručování: BizonProfesional s.r.o., Pilařova 1106, 252 63 Roztoky

Telefonní číslo: +420 777 900 207, kontaktní e-mail: info@bizonprofessional.cz

jako prodávajícím
a zákazníkem, jako kupujícím

1.2 V případě, že zákazníkem je spotřebitel, pak se smluvní vztahy budou řídit zejména těmito obchodními podmínkami, ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu a umožnit mu do výlučného vlastnictví nabýt vlastnické právo ke zboží uvedeném kupujícím v objednávce zboží, a závazek kupujícího objednané zboží převzít (osobně, nebo od dopravce) a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu dle potvrzené objednávky. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů bude zákazníkovi vždy sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.
2.2 Prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby zákazník odeslal objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.
2.3 Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).
2.4 Objednané zboží bude zákazníkovi dodáno v jakosti a provedení, která jsou v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3. Objednávka zboží

3.1 Zákazník objednává u naší společnosti zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní, ve kterém bude označeno objednávané zboží, počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy, označení a kontaktní údaje zákazníka (dodací a případně fakturační). V případě, že bude dodatečně zjištěno, že kupujícím uvedené údaje nejsou pravdivé, je prodávající oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
3.2 Každá objednávka zboží učiněná u prodávajícího prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy.
3.3 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky prodávajícím. Prodávající sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá bezprostředně po podání objednávky, nejpozději však do 2 dnů a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři při objednávce zboží. Přijetí objednávky prodávajícím po této lhůtě se považuje za novou nabídku ze strany prodávajícího a je tedy nutná následná akceptace ze strany kupujícího.
3.4 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (tj. množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění tohoto požadavku kupujícím.

4. Vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami

4.1 Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní zákazník výslovně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
4.2 Koupí zboží zároveň zákazník stvrzuje, že je seznámen s podmínkami jeho použití a plně chápete potenciální nebezpečí, které hrozí při nesprávném zacházení se zbožím.

5. Kupní cena

5.1 Ve webovém rozhraní jsou prezentovány ceny zboží a ceny za balení, dopravu, dodání a zvolený druh platby. Tyto ceny jsou v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.
5.2 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně DPH ve výši platné pro okamžik uzavření kupní smlouvy.
5.3 Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, prodávající neprodleně na tuto skutečnost zákazníka upozorní. Nebyla-li objednávka ještě přijata prodávajícím, kupní smlouva nebude uzavřena.
5.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu též úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky až do jejího úplného zaplacení.
5.3 V případě prodlení kupujícího, který není spotřebitelem, s úhradou kupní ceny déle jak 30 dnů, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,25% denně z dlužné částky až do jejího úplného zaplacení.

6. Platební podmínky

6.1 Způsob úhrady kupní ceny je nedílnou součástí objednávky zboží. Kupní cenu může kupující uhradit několika způsoby:

  • Na dobírku přepravní společnosti PPL
  • Platební kartou online
  • Na fakturu převodem na účet prodávajícího Platba na fakturu musí být dohodnuta předem a prodávající ji musí potvrdit v akceptaci objednávky.

7. Dodací lhůta, dodací podmínky

7.1 Objednané zboží prodávající doručuje do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že prodávající objednané zboží nemá na skladě a nebude moci ani jiným způsobem dodávku zboží zajistit, dohodnou účastníci přiměřenou lhůtu, ve které prodávající pro kupujícího objednané zboží zajistí, v případě, že nedojde ke vzájemné dohodě ohledně lhůty dodání, pak se kupní smlouva i veškerá související ujednání zrušují.
7.2 Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu dle způsobu zvoleného v objednávce zboží, doručení je zpravidla zajištěno přepravní společností PPL.
7.3 Přepravní podmínky jsou blíže specifikovány na webovém rozhraní v části „Doprava“.
7.4 Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.
7.5 Dodací lhůta zboží je závislá na druhu a množství objednaného zboží a bude kupujícímu upřesněna v potvrzení objednávky zboží. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze informativní charakter a nejsou pro prodávajícího závazné.

8. Převzetí zboží kupujícím a postup při jeho nepřevzetí

8.1 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud zjistí nedostatky, neprodleně informuje dopravce i prodávajícího. Pokud kupující odmítne zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.
8.2 Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.
8.3 Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něj nebezpečí škody na zboží.
8.4 Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s takovým doručováním, zejména vícenáklady spojené s odvozem zboží či jinými manipulačními náklady, vzniklými v důsledku jednání, opomenutí či neplnění povinností kupujícího nebo jím pověřených osob.
8.5 V případě, že kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

9. Záruční podmínky

9.1 Na dodávané zboží je poskytována záruka v rámci platných právních předpisů (zejména se jedná o ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
9.2 Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s účelem pro jeho použití nebo stanoveným způsobem použití, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami (např. ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, jako např. přepětí v rozvodné síti apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

10. Reklamace dodávky a zboží

10.1 Nastane-li nesoulad mezi dodaným zbožím a vydanou fakturou je kupující povinen takový nesoulad oznámit bez prodlení prodávajícímu, a to buď telefonicky na číslo: + 420 777 900 207, nebo emailem: info@bizonprofessional.cz K oznámením učiněným déle jak pět (5) pracovních dnů od vystavení faktury se nepřihlíží.
10.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Skryté vady je povinen kupující písemně reklamovat u prodávajícího, a to do 5 dní od jejich zjištění nebo od obdržení včasné reklamace třetí osoby, které zboží dále prodal, nejpozději však do konce záruční doby.
10.3 Zboží k reklamaci lze zaslat pouze na adresu sídla prodávajícího – tedy firmy BizonProfessional s.r.o.
10.4 V případě, že reklamace zboží bude bezdůvodná (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat na kupujícím úhradu vzniklých souvisejících nákladů (např. za dopravu, opravu, atd.).
10.5 Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek je kupující povinen zaslat zpět společně s vráceným zbožím.
10.6 V případě, že kupující vrátil zboží prodávajícímu a vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody může prodávající jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

11. Ujednání týkají se kupujícího-spotřebitele

11.1 Kupující v postavení spotřebitele má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů a tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy. Odstoupit od této smlouvy může kupující v postavení spotřebitele písemným oznámení, které nevyžaduje uvedení důvodu, odeslané ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
11.2 Prodávající je povinen takové zboží převzít zpět a do 14-ti dnů od odstoupení kupujícímu vrátit kupní cenu, poníženou o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží ke kupujícímu (toto se netýká vrácení zboží prokazatelně poškozeného přepravou nebo neodpovídajícího potvrzené objednávce). Kupní cenu však prodávající není povinen vrátit dříve, než je vrácené zboží doručeno prodávajícímu nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
11.3 Náklady na vrácení zboží je povinen uhradit kupující a to jak náklady na vrácení zboží obvyklou poštovní cestou, tak i náklady na vrácení zboží jinou formou pokud jde o zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
11.4 Podle § 19 odst. 3 zákona na ochranu spotřebitele je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci zboží dodaného kupujícímu v postavení spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
11.5 Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání kupujícího nebo výlučně pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
11.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Způsob a podmínky jejich řešení jsou k dispozici na uvedených internetových stránkách. Státní dozor nad ochranou spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce a dílem i příslušný obecný živnostenský úřad podle provozovny zhotovitele, na něž se lze obrátit se stížností.

12. Ochrana osobních údajů – GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR je řešena na samostatné záložce tohoto webového rozhraní, která je speciálně věnována problematice „ochrany osobních údajů – tzv. GDPR“.

13. Závěrečná ujednání

13.1 Jakékoliv situace nezmíněné v těchto všeobecných obchodních podmínkách a stejně tak i právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.
13.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky vztahující se ke službám prodávajícího.
13.3 V případě, že jakékoliv ustanovení všeobecných obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení všeobecných podmínek.
13.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2019