Informace o ochraně osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dovolte nám, abychom vás na této stránce informovali o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů v rámci mé činnosti, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018. Touto cestou Vás také informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je ten, komu jste údaje poskytli nebo kdo je od vás nebo o vás získal k naplnění jednoho nebo více účelů, tedy:

BizonProfessional, s.r.o., IČO: 07050976, se sídlem Pilařova 1106, Roztoky, PSČ 252 63 vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 293758. Správce vašich osobních údajů můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím emailové adresy info@bizonprofessional.cz.

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové vaše osobní údaje nutné k přímému prodeji našeho zboží, k prodeji našeho zboží prostřednictvím obchodních zástupců a také k provozování e-shopu, který je dostupný na webové stránce www.bizonprofessional.cz, v němž si můžete zakoupit zboží, a to jak po předchozí registraci, tak i bez registrace.

V souvislosti s jednotlivými kroky přímého nákupu zboží, nákupu zboží prostřednictvím našich obchodních zástupců nebo nákupu v e-shopunapř. registrací, nákupem zboží, atd.) naše společnost zpracovává vaše osobní údaje.

Podle konkrétní situace zpracováváme také údaje například o zástupcích právnických osob..

Zpracováváme tedy především tyto kategorie osobních údajů:

Základní údaje

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, IČO, DIČ, pohlaví;
 • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa sídla nebo místa podnikání, telefon, emailová adresa;

Další údaje

Zpracováváme také údaje, které nám v průběhu nákupního procesu sdělujete nebo jinak vytváříte, případně údaje, které vyplývají z povahy naší obchodní spolupráce. Za takové další údaje považujeme zejména:

 • číslo bankovního účtu, číslo platební karty, údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu, provozní a lokalizační údaje, IP adresa, cookies a další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.

Účely zpracování osobních údajů

Získané osobní údaje zpracováváme zejména pro následující účely:

 • uzavření a splnění kupní smlouvy na zboží, vč. jeho dodání;
 • uzavření a plnění smlouvy o spolupráci;
 • poskytování produktů a služeb naší společnosti;
 • splnění právních povinností;
 • zajištění provozních činností;
 • vedení zákaznické evidence;
 • vedení evidence obchodních partnerů;
 • účetní, daňové a obchodní účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • archivnictví vedené na základě zákona;
 • ochrana práv a oprávněných zájmů společnosti;
 • hodnocení platební morálky.

Nejčastěji se bude jednat o následující situace:

1. Zpracování osobních údajů v rámci uživatelského účtu

Za účelem pohodlného a rychlejšího nákupu si můžete v e-shopu, po zadání e-mailové adresy a hesla, zřídit uživatelský účet a v něm vyplnit a také měnit své identifikační a kontaktní údaje. Díky tomu pak nebudete muset tyto své osobní údaje vyplňovat při každém jednotlivém nákupu v e-shopu.

Účelem zpracování vašich osobních údajů v rámci uživatelského účtu je zjednodušení a zrychlení následného uzavírání jednotlivých kupních smluv na zboží zakoupené v e-shopu.

Právní důvod zpracování vašich osobních údajů pak spočívá v tzv. plnění smluvní povinnosti či úkonech směřujících k uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které není vázané na váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Doba zpracování vašich osobních údajů v rámci uživatelského účtu je stanovena v souladu s účelem zpracování tak, že osobní údaje uvedené v rámci uživatelského účtu bude naše společnost zpracovávat do doby, než svůj uživatelský účet zrušíte, anebo nás o jeho zrušení požádáte.

2. Zpracování osobních údajů v rámci přímé koupě zboží, koupě zboží prostřednictvím našich obchodních zástupců nebo koupě zboží v e-shopu

Při přímé koupi zboží, koupi zboží prostřednictvím našich obchodních zástupců nebo koupi zboží v e-shopu bude naše společnost zpracovávat vaše identifikační a kontaktní osobní údaje, stejně jako údaje o nakoupeném zboží a o způsobu platby a dopravy.

Účelem zpracování vašich osobní údajů při koupi zboží je uzavření a splnění kupní smlouvy na zboží, vč. jeho dodání

Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů tak spočívá v plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Vaše osobní údaje předá naše společnost smluvnímu přepravci jakožto zpracovateli ve smyslu GDPR, aby Vám mohl objednané zboží doručit.

Doba zpracování vašich osobních údajů byla stanovena s ohledem na sledované účely v délce 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje smazány, pokud nevznikne potřeba jejich uchování pro jiné účely, např. ochranu práv naší společnosti z případného sporu, anebo platné a účinné právní předpisy nestanoví delší lhůty pro uchování těchto osobních údajů.

3. Zpracování osobních údajů při odstoupení od smlouvy u zakoupeného zboží

V případě, že odstoupíte od kupní smlouvy na zakoupené zboží, bude naše společnost zpracovávat vaše identifikační, kontaktní a bankovní osobní údaje, stejně jako údaje o zboží, jehož se odstoupení od kupní smlouvy týká.

Účel zpracování vašich osobní údajů při odstoupení od smlouvy spočívá ve splnění povinnosti vrátit vám uhrazenou kupní cenu za zboží, kterého se odstoupení od kupní smlouvy týká.

Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů tudíž představuje plnění právní, resp. smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR), a jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Doba zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy na zakoupené zboží byla stanovena na 90 dnů od poskytnutí údajů. Po uplynutí této lhůty budou vaše osobní údaje automaticky vymazány.

4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s reklamací zakoupeného zboží

V souvislosti s reklamací zakoupeného zboží bude naše společnost zpracovávat vaše osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro její vyřízení, tj. min. v rozsahu vašich identifikačních a kontaktních údajů a dále údajů o reklamovaném zboží.

Účelem zpracování vašich osobní údajů v tomto případě je vyřízení uplatněné reklamace, stejně jako ochrana práv naší společnosti.

Právní důvod zpracování vašich osobních údajů při uplatnění reklamace tak spočívá v plnění právní povinnosti naší společnosti vaši reklamaci vyřídit (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a dále v oprávněných zájmech naší společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na váš souhlas jako subjektu údajů.

Doba zpracování osobních údajů se odvíjí doby nezbytné pro vyřízení reklamace a dále pak doby nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti.

5. Zpracování osobních údajů v rámci obchodního vztahu se smluvními partnery

V rámci obchodní spolupráce je nezbytné, aby naše společnost zpracovávala některé osobní údaje smluvních partnerů, jejich kontaktních osob či osob podílejících se na navázání a realizaci smluvního vztahu. Zpracovávány mohou být zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje (např. jméno, příjmení, zastávaná pozice, datum narození apod.);
 • kontaktní osobní údaje (např. adresa zaměstnavatele, služební mobilní telefonní číslo či e-mailová adresa apod.);
 • údaje dokládající zápisy ve veřejných rejstřících (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku apod.);
 • údaje o průběhu smluvního vztahu (např. splatnost apod.);
 • lokalizační údaje z místa předání dodávky ;
 • ostatní údaje související se smluvním vztahem (např. stížnosti týkající se možného porušení právních předpisů apod.).

Osobní údaje bude naše společnost získávat od vás a samotných smluvních partnerů a v odůvodněných případech také od třetích osob (např. finančních úřadů či oznamovatelů případných stížností nebo podnětů apod.)

Účel zpracování vašich osobní údajů spočívá v tomto případě v:

 • navázání a realizaci smluvního vztahu;
 • plnění povinnosti stanovených naší společnosti právními předpisy (např. ve spojení s právními předpisy na zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti apod.); a
 • ochraně oprávněných zájmů naší společnosti (např. uplatnění právních nároků ze smluvního vztahu

Právní důvod zpracování vašich osobních údajů naší společností pak spočívá v:

 • plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); a
 • oprávněných zájmech naší společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které není vázané na váš souhlas jakožto subjektu údajů, jelikož bez znalosti vašich osobních údajů by naše společnost nemohla výše uvedených účelů dosáhnout.

Vaše osobní údaje bude naše společnost pro výše uvedené účely zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k jejich dosažení. Doba zpracování vychází zejména z příslušných právních předpisů, jako je zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty či zákon o daních z příjmů.

Zdroje získávání osobních údajů

Osobní údaje získáváme především od vás a našich obchodních zástupců zejména v rámci procesu uzavření kupní smlouvy na zboží nebo z veřejně dostupných evidencí.

Zpracování a sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně manuálně bez použití automatizovaného rozhodování.

Ochrana vašich údajů je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Vaše osobní údaje zpracovávám v listinné i elektronické podobě a jsou uloženy výhradně na území České republiky.

Vaše osobní údaje jsou dále předávány, na základě zákonné povinnosti, následujícím příjemcům:

Dozorové orgány

Vaše osobní údaje jsou dále předávány následujícím zpracovatelům:

 • Přepravní společnost (PPL CZ, s.r.o.)
 • Obchodní partneři (dodavatelé, subjekty spolupracující při vymáhání pohledávek, IT společnosti spravující e-shop)
 • Obchodní zástupci

Vaše osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů, jako jsou různé státní orgány (Policie ČR, Celní úřad, soudy aj.), .

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k poskytování služeb, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování právních povinností apod.

Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
 • Máte právo od naší společnosti, jako správce vašich osobních údajů, požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování,
 • Máte právo požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme tyto údaje získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
 • Máte právo požádat naši společnost o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Možné změny této informace

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budu vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této informace.

Děkujeme BizonProfessional, s.r.o.